POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment de lo establert en l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones respecte al tractament de dades personals, en endavant el “RGPD” i en l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre de Protecció de dades Personals i Garantia dels drets digitals, en endavant el “LOPD-DD” es posa a disposició dels interessats la següent informació:

1) IDENTIFICACIÓ I DADES DEL RESPONSABLE

 • Titular: IURIS9 ADVOCATS COMPLIANCE SLPU
 • Marca: COMPTE9
 • Domicili Social: Carrer Bisbe Lorenzana, 24 BX 2 – 17800 Olot (Girona)
 • CIF: B17951047
 • Registre Públic: Registro Mercantil de la Provincia de Girona en el Volum 2597, full 8 y full registral GI-44365
 • Inscrita al Registre de Societats Professionals de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona amb el número 123.
 • Telèfon: +34 972 26 86 17
 •  Whatsapp :693.100.252
 •  E-mail: compte9@compte9.cat

2) INFORMACIÓ SOBRE LES ACTIVITATS DE TRACTAMENT REALITZADES A LA WEB

FINALITAT DEL TRACTAMENT BASE LEGAL DESTINATARIS TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS TERMINI DE CONSERVACIÓ
Gestió de consultes a través de WhatsApp Interès legítim de la societat per respondre els requeriments d’informació rebuts a través d’aquest mitjà No es cedeixen dades a tercers No es realitzen transferències internacionals de dades Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a la resolució de la seva sol·licitud d’informació i per determinar les possibles responsabilitats que en puguin derivar.
Gestió de consultes a  través del  formulari WEB Interès legítim de la societat per respondre els requeriments d’informació rebuts a través d’aquest mitjà No es cedeixen dades a tercers No es realitzen transferències internacionals de dades Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a la resolució de la seva sol·licitud d’informació i per determinar les possibles responsabilitats que en puguin derivar.

3) DADES OBLIGATÒRIES I ACTUALITZADES

Tots els camps que apareixen senyalats amb l’asterisc (*) als formularis web seran d’obligat compliment, de manera que la seva omissió podrà comportar la impossibilitat de poder facilitar els serveis o informació sol·licitada.

S’haurà de proporcionar informació verídica, de tal forma que les dades i informació proporcionada estiguin sempre actualitzades i no continguin errors, haurà de comunicar-se a la societat en la major brevetat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal a través del correu electrònic compte9@compte9.cat

Tanmateix, al fer “clik” sobre el botó “Accepto” (o equivalent) que s’incorpora en els citats formularis, vostè declara que la informació i les dades que ens facilita són verídics. 

4) INFORMACIÓ SOBRE LES ACTIVITATS DE TRACTAMENT EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

En el supuesto que se formalice el contrato de prestación de servicios profesionales entre usted y Perdon de Deudas, ponemos a su disposición la siguiente información en cumplimiento de la legislación mencionada al inicio.
RGPD Informació
Art. 13.1 a) Responsable IURIS9 ADVOCATS COMPLAIANCE SLPU Marca: PerdondeDeudas C/ Bisbe Lorenzana, 24 Baixos-2, 17800 Olot CIF: B17951047 deudas@perdondedeudas.com
Art. 13.1 c) Finalitat del tractament Prestació de serveis professionals d’assessorament en la tramitació d’un Acord Extrajudicial de Pagaments i el Concurs Consecutiu.
Art. 13.1 d) Legitimació Relació contractual de prestació de serveis professionals.
Art. 13.1 e) Destinatari Cedirem les seves dades als òrgans judicials, a les administracions públiques i a les persones que tinguin relació jurídica per complimentar l’encàrrec rebut.  Excepte els destinataris enumerats, no cedirem les seves dades a tercers, a menys que ens obligui una llei, entre elles, la llei 10/2010 de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament al Terrorisme
Art. 13.2 a) Periode de  conservació Cedirem les seves dades als òrgans judicials, a les administracions públiques i a les persones que tinguin relació jurídica per complimentar l’encàrrec rebut.  Excepte els destinataris enumerats, no cedirem les seves dades a tercers, a menys que ens obligui una llei, entre elles, la llei 10/2010 de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament al Terrorisme
Art. 13.2 d) Reclamació autoritat de control També pot presentar una reclamació devant l’Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)
Art. 13.2 e) Facilitar dades En cas de no facilitar la totalitat de les dades, no es podrà facilitar el contacte de prestació de serveis.

5) DRETS DE L’INTERESSAT

Vostè té els següents drets sobre les dades que ens ha facilitat, bé sigui mitjançant els formularis Webs o en el contracte de prestació de serveis professionals que es formalitzi
RGPD Drets de l’interessat
Art. 13.2 b) Accés Podrà consultar les seves dades personals incloses als nostres archius
Rectificació Podrà modificar les seves dades personals si són inexactes
Supresió Podrà demanar que s’eliminin les seves dades personals
Oposició Podrà demanar que s’eliminin les seves dades personals
Limitació tractament Podrà demanar la limitació del tractament de dades en els següents casos:
 • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades.
 • Quan el tractament sigui il·lícit, però s’oposi a la supressió de les seves dades.
 • Quan el responsable no necessiti tractar les seves dades, però vostè els necessiti per l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Quan l’interessat s’hagi oposat al tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, el tractament quedarà limitat mentre es verifica si els motius legítims del responsable del tractament prevalen sobre els de l’interessat.
Portabilitat Podrà rebre en format electrònic les dades personals que ens hagi facilitat i transmetre-les a un altre responsable de tractament.

6) SUBSCRIPCIÓ AL BLOG DE Perdón de Deudas

En cas que l’usuari es subscrigui al Blog, li informem que les seves dades seran tractades per gestionar la seva subscripció al blog informatiu amb avís d’actualització i es conservaran el temps necessari per la finalitat del tractament i una vegada finalitzada aquesta es podran conservar per un període de 6 anys a disposició de l’administració pública, jutges i tribunals, per l’atenció i defensa de possibles responsabilitats nascudes del tractament.

7) CIRCULARS D’INFORMACIÓ EMESES PER PerdondeDeudas

Es sol·licitarà el consentiment de l’interessat per la remissió per correu electrònic o qualsevol altre mitjà, d’informació, novetats i promocions, així com iniciar o mantenir la relació comercial. Les dades es conservaran fins que l’interessat sol·liciti la baixa o l’eliminació de les seves dades i una vegada eliminades es conservaran per un període de 6 anys a disposició de l’administració pública, jutges i tribunals, per l’atenció de possibles responsabilitats nascudes del tractament.

8) RECEPCIÓ DE CURRÍCULUMS VITAE A TRAVÉS DE LA NOSTRA PÀGINA WEB

En el cas que l’usuari ens enviï el seu Currículum Vitae a través dels canals d’informació enunciats a la web, l’informem que les dades proporcionades seran tractades per participar en els processos de selecció de personal que realitzi la nostra empresa. En cas de produir-se alguna variació en les dades proporcionades, els sol·licitem que ens ho comuniqui amb la finalitat de mantenir-los permanentment actualitzats.

Les dades es conservaran durant el termini d’un any, transcorregut aquest, es procedirà a l’eliminació de les dades garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció, transcorregut aquest temps si desitja continuar participant en els nostres processos de selecció, li preguem que ens enviï de nou el currículum.

9) POLÍTICA DE COOKIES

La nostra política de Cookies es pot consultar en el següent enllaç

10) CONDICIONS D’ÚS DEL BLOG

Els articles periodístics i continguts publicats per COMPTE9 al blog són de caràcter general i no constitueixen, de cap manera, la prestació d’un servei d’assessorament legal de cap mena, per tant, la informació proporcionada en aquestes publicacions i articles resulta insuficient per la presa de decisions personals o empresarials per part de l’usuari. En conseqüència COMPTE9 no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el blog ni en els danys i perjudicis produïts en l’usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en el Blog.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del blog, comprometent-se a utilitzar els continguts de conformitat amb la llei i el present Avís legal. L’usuari haurà d’abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, transformar o modificar els continguts dels articles i publicacions del blog, excepte en els casos autoritzats per la Llei o expressament consentits per COMPTE9.

Perquè l’usuari pugui publicar comentaris en el blog haurà d’acceptar prèviament la política de privacitat i els continguts del present Avís legal. COMPTE9 no es fa responsable ni s’identifica amb els comentaris o opinions abocades en el blog per part de l’usuari.

COMPTE9 no admetrà intervencions en el blog que continguin referències a temes racistes o sexistes, ni s’admetrà cap intervenció que derivi d’aspectes personals, sigui mitjançant crítiques no constructives o insults. COMPTE9 es reserva el dret d’anul·lar, cancel·lar, eliminar qualsevol comentari o restringir l’accés a qualsevol usuari que incompleixi el present Avís legal. No està permès fer ús del blog per enviaments de correu brossa, publicitat invasiva, captar adreces de correu electrònic o qualsevol mena d’acció il·legal.

11) COMUNICACIONS COMERCIALS PER VIA ELECTRÒNICA

COMPTE9 no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no hagués estat sol·licitada o expressament autoritzada pels destinataris de les mateixes a través d’un text que informi de la finalitat per la qual es van utilitzar les dades.

La manifestació del paràgraf anterior no serà aplicat per COMPTE9 quan existeixi una relació contractual prèvia, havent obtingut COMPTE9 de forma lícita les dades de contacte del destinatari, en aquest cas COMPTE9 podrà enviar comunicacions comercials referents a productes o serveis de l’empresa o productes o serveis que siguin similars als que inicialment van ser contractats.

En el moment de la recollida de dades per l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica de COMPTE9, oferirà la possibilitat d’oposar-se a l’enviament de les citades comunicacions comercials. En tot cas COMPTE9 enviarà un primer correu electrònic amb contingut no comercial, confirmant un registre satisfactori i sol·licitant que, en cas de no haver-se sol·licitat el servei, es cancel·li a través d’un sistema senzill i gratuït que COMPTE9 posarà a disposició del destinatari.

12) MENORS D’EDAT

Per la contractació dels nostres serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

13) LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ COMPETENT

L’accés a la pàgina web i a les aplicacions implica la acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes en aquests Avís legal, si vostè no està d’acord en les condicions contingudes en aquest Avís legal, abstinguis d’utilitzar la pàgina web i les seves  aplicacions.

Qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web i les aplicacions es regirà per la legislació comú espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els hi correspongui, acordant les parts la submissió dels Jutjats d’Olot.